Política de Privacitat

A BLANC DEGUSTACIO treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem sobre la nostra política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del tractament

Raó Social:                  Javier de Andrés Martínez

CIF:                             38137503F
Adreça:                        Carrer Martí Codolar, 35-37 08902 Hospitaler de Llobregat

Telèfon:                      93 189 16 90

Correu electrònic:       info@blancdegustacio.com

Tractaments:

Gestió de “Contactes”

Finalitat/s del tractament a) Donar resposta a la sol·licitud, petició o suggeriments realitzada pel propi interessat i fer un seguiment posterior fins al seu tancament. b) Mantenir informat sobre els nostres productes i serveis
Interessats Persones que contactin amb el responsable a través de: – formulari web “Contacte” – correu electrònic de contacte
Licitud del tractament La persona interessada dona el seu consentiment explícit al realitzar l’enviament de les dades
Categoria de les dades personals a) D’identificació: nom, telèfon, correu electrònic i dades que pugui incloure al text lliure de “missatge”
Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades No es comuniquen les dades a tercers
Categoria dels encarregats del tractament Podem encarregar el tractament de les dades a proveïdors que siguin necessaris per a subministrar els productes o serveis que ens hagi contractat o amb finalitats internes de centralització administrativa.
Termini previst per la supressió de les dades a) Les dades associats a la sol·licitud, petició o suggeriment es conservaran mentre la persona interessada no retiri el seu consentiment. b) A cada enviament sobre els nostres productes i serveis la persona interessada podrà donar-se de baixa mitjançant l’enllaç que figura al peu de pàgina del missatge.

Videovigilància

Finalitat/s del tractament a) Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions b) El control de la prestació laboral per part de l’empresari
Interessats Clients, proveïdors, persones treballadores i visites
Licitud del tractament a) Article 6.1.e del RGPD: Compliment d’una missió d’interès públic. b) Article 20.3 de l’Estatut dels treballadors
Categoria de les dades personals D’identificació: imatge
Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals
Categoria dels encarregats del tractament Proveïdor serveis informàtics  
Termini previst per la supressió de les dades Transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, o / i jutjats i tribunals

Gestió de clients i proveïdors

Finalitat/s del tractament a) Gestió de la relació contractual o precontractual amb clients i proveïdor, incloent l’enviament d’informació sobre productes i serveis. b) Gestió de la relació amb les persones de contacte en qualitat de clients o proveïdors
Interessats Clients i proveïdors
Licitud del tractament a) El tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (elaboració i comercialització productes de pa, brioixeria i pastisseria). b) El tractament és necessari per a la relació contractual o precontractual en la que l’interessat actua en nom del client o del proveïdor.
Categoria de les dades personals a) D’identificació: nom, cognoms, NIF, adreça, correu electrònic, telèfon b) D’identificació: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon
Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades No es comuniquen les dades a tercers
Categoria dels encarregats del tractament Proveïdors de serveis auxiliars necessaris per a poder executar el contracte, proveïdor serveis informàtics.
Termini previst per la supressió de les dades a) Per defecte els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. b) Quan es rebi la comunicació de la baixa de la persona de contacte es suprimirà les dades personals.

Gestió dels Recursos Humans

Finalitat/s del tractament Gestió de la relació laboral amb les persones treballadores
Interessats Persones amb vinculació laboral amb el responsable del tractament
Licitud del tractament El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (contractes, nòmines, prevenció riscos laborals, entre d’altres). El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (formació, organització dels recursos humans).
Categoria de les dades personals D’identificació: nom, cognoms, NIF, número de la Seguretat Social, adreça postal, correu electrònic, telèfon fix i/o mòbil. Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalia. Dades acadèmiques i professionals. Dades bancàries per a la domiciliació del pagament de les nòmines.
Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades Seguretat Social, Administració tributària, Bancs i entitats financeres
Categoria dels encarregats del tractament Assessoria, Servei Prevenció Aliè, proveïdor de serveis informàtics
Termini previst per la supressió de les dades Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats.

Hi ha transferència internacional de dades?

No hi ha transferència en cap dels tractaments indicats.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BLANC DEGUSTACIO estem tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Així mateix en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

Com es poden exercir els drets?

Dirigint-se al responsable i acreditant la seva identitat per qualsevol dels següents canals:

  • correu electrònic acreditant la seva identitat a: info@blancdegustacio.com
  • carta: Carrer Martí Codolar, 35-37 08902 Hospitaler de Llobregat
  • En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals i especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets per part de BLANC DEGUSTACIO, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.